Logo De Dietrich , symbol jakości od 1778 r. jest najstarszym znanym znakiem przemysłowym. Róg łowiecki zostaje połączony z nazwą firmy, na pamiątkę dekretu wydanego przez Króla Ludwika XVI mającego na celu zabezpieczenie wyrobów firmy De Dietrich przed ich podróbkami.

de dietrich

Warunki gwarancji

1. Warunkiem udzielenia gwarancji na produkty marki De Dietrich jest:

a) zakup produktów w autoryzowanym punkcie sprzedaży posiadającym podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną lub u autoryzowanego instalatora/serwisanta, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładce Sprzedaż/Sieć sprzedaży oraz Sprzedaż/Sieć autoryzowanych instalatorów i Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego.

b) dokonanie pierwszego uruchomienia przez firmy Serwisu Gwarancyjnego 

De Dietrich lub certyfikowane firmy instalacyjne, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładkach Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego oraz Sprzedaż/Sieć autoryzowanych instalatorów.

2. Przeglądy i konserwację wykonuje wyłącznie firma Serwisu Gwarancyjnego De Dietrich bądź autoryzowana przez De Dietrich firma instalacyjna (aktualne wykazy na www.dedietrich.pl).

3. Uzyskanie uprawnień, o których mowa w punkcie I, wymaga: 

a) Rejestracji urządzenia w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG) na www.dedietrich.pl

Obowiązek rejestracji należy do firmy wykonującej uruchomienie, o którym mowa w punkcie II/1b

b) Przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub firmę instalacyjną corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych urządzeń

c) Zarejestrowania przeglądów w terminie 12 miesięcy od ostatniego przeglądu.

4. Wszystkie kotły De Dietrich, o których mowa w paragrafie I „Okres gwarancji”, muszą być zainstalowane w układzie zamkniętym, pompowym zgodnie z instrukcjami producenta dołączanymi do urzadzeń oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce w tym: PN-91/B-02414 – zabezpieczenie instalacji c.o., napełnioną wodą o składzie chemicznym określonym w PN-93/C-04607– woda w instalacji c.o.

5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu:

a) niewłaściwego transportu i magazynowania

b) niezgodnej z instrukcjami producenta instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji.

c) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

6. Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko dla urządzeń, których uruchomienie i przeglądy zostały zarejestrowane w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG).

7. Koszt uruchomienia pokrywa firma sprzedająca urządzenie kupującemu/użytkownikowi, natomiast koszt dojazdu ponosi kupujący/użytkownik.

8. Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego 

De Dietrich, na koszt De Dietrich i za jego zgodą. Pełny, aktualny wykaz firm Serwisu Gwarancyjnego znajduje się na stronie www.dedietrich.pl

9. Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu wypełnienia karty gwarancyjnej po uruchomieniu nie później niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

   
© Balcerzak Serwis